Tamborek Sewtech EF74

Zastosowanie: NV800E, NV2600, NV2200LA, NV1500, V3, V5, V7

116.60 

Model: EF76

Pole haftu: 100 x 100 mm

Zastosowanie: NV800E, NV2600, NV2200LA, NV1500, V3, V5, V7